ПрАТ "Прилуцький хлібозавод"

Код за ЄДРПОУ: 00381077
Телефон: (04637) 5-00-45
e-mail: xbz@ukrpost.ua
Юридична адреса: вул.Пирятинська, 45, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Особлива інформація на 24.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

124.04.201985000.00022673.000374.900
Зміст інформації:
24.04.2019 року Загальними зборами приватного акцiонерного товариства "Прилуцький хлiбозавод" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Предметом правочинiв є закупiвля газу скрапленого, газу природного, борошна, електроенергiї, сировини та надання послуг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 85000.0 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 22673.0 тис. гривень.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 374,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 942219: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 942219: кiлькiсть голосуючих акцiй, якi проголосували "за"прийняття рiшення - 942219, "проти" - 0.