ПрАТ "Прилуцький хлібозавод"

Код за ЄДРПОУ: 00381077
Телефон: (04637) 5-00-45
e-mail: xbz@ukrpost.ua
Юридична адреса: вул.Пирятинська, 45, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Особлива інформація на 24.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

Супруненко Людмила Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

 Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Прилуцький хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Чернігівська область, 17500, Прилуки, Пирятинська 45
4. Код за ЄДРПОУ 00381077
5. Міжміський код та телефон, факс (04637) 5-20-04, (04637) 5-02-10
6. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктурифондового ринку України" , 21676262, УКРАЇНА


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://xbzpriluky.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}